NORMY ISO

Regulamin korzystania ze szkoleń e-learningowych​

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, udostępniającym szkolenia e-learningowe, którego właścicielem jest Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas zgłoszenia na szkolenie:

Dane zbierane w ramach udzielania dostępu do szkoleń e-learningowych

Definicje:

 1. Zleceniobiorca – Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139727, NIP: 524-18-17-900, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.
 2. Zleceniodawca – osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zleceniu w punkcie 1a-c, będąca stroną Zlecenia.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 4. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 5. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Administratora Platformy, jak również w procesie odzyskiwania hasła.
 6. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Administratora podczas procesu rejestracji.
 7. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 8. Platformy (http://meritum.moodle.org.pl / http://sklep.centrum-doskonalenia.pl/index.php/my-account/) – wirtualne platformy edukacyjne dostępne za pośrednictwem sieci Internetowej pod adresem.
 9. Certyfikat – elektroniczny dokument wystawiony Użytkownikowi po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym (minimum 80 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego).
 10. Podmiot – firma szkoleniowa z siedzibą na ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, uprawniona do wystawiania Certyfikatów i prowadzenia stosownej dokumentacji szkoleniowej.
 11. Licencja – to prawo do korzystania ze Szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie Licencji dla wskazanej w formularzu rejestracyjnym ilości Użytkowników na korzystanie ze Szkolenia należy rozumieć jako możliwość nieograniczonego korzystania z tego Szkolenia przez wskazaną formularzu rejestracyjnym ilość, tych samych zidentyfikowanych Użytkowników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do Szkolenia przez Użytkownika.

Postanowienia:

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt:

 • Procesor Pentium 233 MHz lub lepszy,
 • 256 MB pamięci RAM lub więcej,
 • Monitor o rozdzielczości 800×600 pikseli lub większej,
 • Liczba kolorów 16-bit (65536 kolorów) lub większa,
 • Karta dźwiękowa (opcjonalnie),
 • Słuchawki lub głośniki (opcjonalnie),
 • System operacyjny:

– Windows 2000 Service Pack 3 lub wyższy (SP3)

– Windows XP Service Pack 1 lub wyższy (zalecane SP2)

 • Oprogramowanie dodatkowe:

– Plugin Macromedia Flash Player 7.19 lub wyższy

 • Zainstalowany Internet Explorer (IE) w wersji 5.5 lub wyższej,
 • Włączona możliwość wykonywania skryptów JavaScript i kaskadowych arkuszy stylów (CSS), włączona obsługa cookies.

Regulamin korzystania ze szkoleń e-learningowych

Regulamin korzystania ze szkoleń e-learningowych

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, udostępniającym szkolenia e-learningowe, którego właścicielem jest Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Definicje:

 1. Zleceniobiorca – Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139727, NIP: 524-18-17-900, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.
 2. Zleceniodawca – osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zleceniu w punkcie 1a-c, będąca stroną Zlecenia.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 4. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 5. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Administratora Platformy, jak również w procesie odzyskiwania hasła.
 6. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Administratora podczas procesu rejestracji.
 7. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 8. Platforma (e-szkolenia.centrum-doskonalenia.pl) – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://e-szkolenia.centrum-doskonalenia.pl.
 9. Certyfikat – elektroniczny dokument wystawiony Użytkownikowi po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym (minimum 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego).
 10. Podmiot – firma szkoleniowa z siedzibą na ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, uprawniona do wystawiania Certyfikatów i prowadzenia stosownej dokumentacji szkoleniowej.
 11. Licencja – to prawo do korzystania ze Szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie Licencji dla wskazanej w formularzu rejestracyjnym ilości Użytkowników na korzystanie ze Szkolenia należy rozumieć jako możliwość nieograniczonego korzystania z tego Szkolenia przez wskazaną formularzu rejestracyjnym ilość, tych samych zidentyfikowanych Użytkowników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do Szkolenia przez Użytkownika.

Postanowienia:

 1. Udostępnienie Szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za wykonanie przedmiotu Zlecenia Szkolenia. Uiszczenie opłaty Licencyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy drogą poczty elektronicznej, faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie wystawiony w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
 2. Po otrzymaniu wpłaty za udzielenie Licencji, wszystkim Użytkownikom wskazanym w formularzu rejestracyjnym przesłanym przez Zleceniodawcę, koordynatorowi Zleceniobiorcy, zostanie wysłany mail z danymi dostępowymi do odpowiedniego Szkolenia. Po otrzymaniu wpłaty za udzielenie Licencji Zleceniodawca otrzyma drogą poczty elektronicznej informacje z danymi dostępowymi.
 3. Szkolenie udostępniane jest na okres 30 dni od daty przekazania Zleceniodawcy danych dostępowych.
 4. Opłata Licencyjna wskazana w punkcie Zlecenia zawiera koszt jednorazowego wystawienia elektronicznego certyfikatu (lub certyfikatów w przypadku większej ilości użytkowników tego samego Zleceniodawcy) o ukończeniu Szkolenia i udostępnienia go Użytkownikowi na Platformie. Wystawienie certyfikatów nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Użytkownika wyniku wyższego niż 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego Szkolenia.
 5. Każdy z Użytkowników przed przystąpieniem do Szkolenia będzie zobligowany do podania kompletnych i poprawnych danych osobowych (imienia, nazwiska,), które są wymagane z mocy prawa do wystawienia Zaświadczenia, co oznacza, iż akceptuje klauzule o niżej podanej treści:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe, podane w formularzu wyświetlanym przed rozpoczęciem Szkolenia, będą przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, w celu wystawienia Zaświadczenia ukończenia szkolenia i prowadzenia dokumentacji Szkolenia, w szczególności sporządzenia dziennika szkolenia, oraz protokołu z egzaminu (testu końcowego). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia (udostępnienia) Szkolenia. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 1. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa w pierwszym zdaniu punktu 5, będzie możliwe w formularzu na stronie, która zostanie wyświetlona, jako pierwsza po zalogowaniu się na platformę.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikłe z wad oprogramowania, co, do którego udzielił Zamawiającemu Licencji zgodnie z Zleceniem. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, wynikłe z wad Szkolenia, na którego udzielił Zleceniodawcy Licencji stosownie do Zlecenia.
 3. Minimalne Wymagania techniczne komputera użytkownika Szkolenia/Szkoleń:

Sprzęt:

 • Procesor Pentium 233 MHz lub lepszy,
 • 256 MB pamięci RAM lub więcej,
 • Monitor o rozdzielczości 800×600 pikseli lub większej,
 • Liczba kolorów 16-bit (65536 kolorów) lub większa,
 • Karta dźwiękowa (opcjonalnie),
 • Słuchawki lub głośniki (opcjonalnie),
 • System operacyjny:

– Windows 2000 Service Pack 3 lub wyższy (SP3)

– Windows XP Service Pack 1 lub wyższy (zalecane SP2)

 • Oprogramowanie dodatkowe:

– Plugin Macromedia Flash Player 7.19 lub wyższy

 • Zainstalowany Internet Explorer (IE) w wersji 5.5 lub wyższej,
 • Włączona możliwość wykonywania skryptów JavaScript i kaskadowych arkuszy stylów (CSS), włączona obsługa cookies.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl