NORMY ISO

Etapy wdrożenia i certyfikacji ISO

Etapy wdrożenia i certyfikacji ISO

Przygotowaliśmy do certyfikacji ISO ponad 400 organizacji, zarówno małych jak i dużych, produkcyjnych i usługowych, wielooddziałowych korporacji i pojedynczych lokalizacji. Duże doświadczenie naszych konsultantów gwarantuje skuteczne wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z międzynarodową normą. Jej nowa, jednolita struktura, wynikająca z Aneksu SL, wprowadza konieczność podejmowania działań odnoszących się do ryzyka i szans. Aby ułatwić wdrożenia przygotowaliśmy autorskie oprogramowanie usprawniające wykonanie analizy ryzyka – Certus Risk Analyzer.

Certyfikacja ISO to przede wszystkim zespół narzędzi i strategii przygotowanych z myślą o przedsiębiorstwach pragnących zadbać o swój dynamiczny, systematyczny i wieloletni rozwój. Jest więc częścią strategicznego planowania przyszłości przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zarówno czynników zewnętrznych mających wpływ na realizację założonych celów, jak i obowiązującego prawa. Sam proces certyfikacji ISO opiera się na wieloetapowym, stopniowym przystosowywaniu działalności do nowych norm – wdrażaniu ich w odpowiedniej kolejności, a tym samym budowaniu stabilnych podstaw dalszego rozwoju.

Kierując się naszym wieloletnim doświadczeniem proponujemy Państwu najkorzystniejszy, ramowy program wdrożenia systemu zarządzania, który za każdym razem dostosowujemy do potrzeb organizacji klienta.

Etap 1 – Diagnoza

Prowadzone przez konsultantów rozmowy pozwalają dokonać trafnego rozpoznania aktualnej struktury organizacyjnej organizacji. W trakcie wstępnej diagnozy sięgają oni również po dokumentację wewnętrzną oraz dokonują przeglądu funkcjonującego w danym czasie systemu zarządzania. Na tej podstawie są oni w stanie stwierdzić w jakim stopniu przedsiębiorstwo, już na wstępnej diagnozie, spełnia wymagania norm, a które obszary wymagałyby całkowitej reorganizacji.

Etap 2 – Szkolenie Kierownictwa organizacji

Podstawą funkcjonalności sprawnego systemu zarządzania jest zaangażowanie kierownictwa. Na podstawie przeprowadzonej w pierwszym etapie diagnozy, nasi konsultanci zapoznają kierownictwo ze słabymi oraz mocnymi punktami stosowanego przez nich systemu. Wskazują również na normy, które bezpośrednio wpłyną na pracę najwyższego kierownictwa.

Etap 3 – Szkolenie Pełnomocnika systemu zarządzania

Pełnomocnik systemu zarządzania odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu. W czasie trwania projektu jest osobą, która m.in. koordynuje prace przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu i rozpowszechnianiu dokumentacji systemu. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem będzie dbał o jej aktualizację, a dodatkowo przygotowywał i nadzorował przebieg audytów wewnętrznych. Szkolenie może być zrealizowane indywidualnie lub w ramach kursów otwartych. Dodatkowo dla pełnomocników przygotowaliśmy poradnik „Od wdrożenia do certyfikacji”.

Etap 4 – Szkolenie z metodyki analizy ryzyka

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami zarządzania ryzykiem, z metodyką analizy ryzyka. Trener zapewni formularze oraz metodykę szacowania ryzyka, które ułatwią i przyspieszą proces tworzenia analizy.

Etap 5 – Konsultacje przy opracowaniu analizy ryzyka

Punktem wyjścia do właściwej certyfikacji ISO, a dokładniej – do projektowania systemu zarządzania – jest dokładnie przeprowadzona analiza ryzyka. To dzięki niej wdrażane są rozmaite, starannie opracowane warianty postępowania z ryzykiem. Powstają również plany ciągłości działania – podstawa dalszego rozwoju firmy. Razem z przedstawicielami przedsiębiorstwa nasi konsultanci dokonują właściwej identyfikacji źródeł ryzyka – przy szczególnym uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań danego podmiotu.

Etap 6 – Konsultacje przy tworzeniu dokumentacji

Konsultanci, przy wsparciu ze strony członków grupy wdrożeniowej, dokonują uzupełniania dokumentacji systemowej o nowe elementy wymagane w systemie zarządzania. Wraz z oddelegowanymi do budowania systemu pracownikami organizacji zostanie sformułowana polityka systemu zarządzania. Konsultanci wspólnie z pracownikami wypracowują potrzebne formularze oparte na metodyce MERITUM, które ułatwią i przyspieszą proces tworzenia dokumentacji oraz samą certyfikację ISO.

Dokumentację przygotowują pracownicy organizacji lub – na życzenie klienta – konsultanci Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, uzgadniając ją z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

Etap 7 – Szkolenie Audytorów wewnętrznych

Natychmiast po opracowaniu dokumentacji dokonuje się sprawdzenia poprawności oraz stopnia zaawansowania działań certyfikacyjnych. Czuwają nad tym przeszkoleni i odpowiednio przygotowani pracownicy danej organizacji – tzw. audytorzy wewnętrzni.

Nasi eksperci, poprzez starannie przygotowany program szkoleń, przygotowują audytorów wewnętrznych do ich przyszłych zadań. Atutem naszych spotkań jest ich aktywizująca forma – instruktorzy bardzo często sięgają po ciekawe ćwiczenia oraz scenki audytowe, dzięki którym kursanci mają okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Wszystkie szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na zapoznanie uczestników z podejściem procesowym, mającym ogromne znaczenie przy ocenie systemu zarządzania. Po zakończonym kursie audytorzy uzyskują certyfikaty.

Przeprowadzamy nie tylko szkolenia w ramach indywidualnej współpracy. Proponujemy także kursy otwarte oraz szkolenia e-learningowe.

UWAGA: Ten etap nie musi być realizowany. Pomija się go wówczas, kiedy Klient nie dysponuje osobami, które w jego ocenie mogłyby pełnić funkcje audytora lub jeżeli już na początkowym etapie certyfikacji ISO podejmuje decyzję, iż będzie korzystał z usług audytorów zewnętrznych. W takich sytuacjach rolę audytora wewnętrznego przejmuje nasz konsultant.

Etap 8 – Wdrożenie systemu zarządzania

W fazie wdrożenia uprzednio przygotowana dokumentacja zostaje przekazana pracownikom. Niezwykle ważne jest również zadbanie o pełną świadomość funkcji, którą w danym systemie pełni każdy z pracowników. Sposób, w jaki wszystkie informacje zostają przekazane, zawsze jest dostosowywany indywidualnie. Może przyjąć postać spotkania, szkolenia wewnętrznego lub przekazanej pracownikom broszury. W ramach takiego wdrożenia przeprowadzany także szkolenia e-learningowe, dzięki którym certyfikacja ISO przybiera postać bardzo nowoczesnej strategii.

Na etapie wdrożenia dokonuje się także wstępnej oceny gotowości danego podmiotu do dalszych procesów certyfikacji ISO.

Etap 9 – Zgłoszenie gotowości do certyfikacji – przegląd zarządzania

Ostatnim etapem wdrożenia jest przeprowadzenie Przeglądu zarządzania. Jest to spotkanie Pełnomocnika ds. systemu i kierownictwa pod przewodnictwem osoby zarządzającej organizacją. W spotkaniu przeważnie uczestniczy konsultant pomagając w sprawnym i zgodnym z wymaganiami normy jego przeprowadzeniu. Po zakończeniu konsultant pomaga w przygotowaniu Raportu z przeglądu zarządzania.

Etap 10 – Certyfikacja

Etap ten realizowany jest przez wybraną jednostkę certyfikującą – pomagamy w jej wyborze. Podczas audytu nie pozostawiamy Klientów bez opieki!

Etap 11 – Serwisowanie systemu zarządzania

Po otrzymaniu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi normami nie zostawiamy naszych klientów samych. Na życzenie pomagamy w utrzymaniu systemu zarządzania: dokonujemy przeglądu analizy ryzyka, szkolimy, audytujemy, przeprowadzamy przegląd systemu przed audytami nadzoru. Nasi konsultanci odpowiadają na każdy telefon i mail od klienta!

Podsumowanie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie budować dopasowane systemy usprawniające zarządzanie – całkowicie odpowiadające potrzebom danego podmiotu. Naszą największą siłą są wykwalifikowani konsultanci oraz trenerzy otwarci na różnorodne metody przekazywania wiedzy. To również oni – nasi eksperci – czuwają nad prawidłowym wdrożeniem planowanych zmian. Współpraca z nimi z pewnością okaże się sukcesem. Są to ludzie o kompetencjach audytorów wiodących i wewnętrznych, od wielu lat realizujący efektywną współpracę z jednostkami certyfikującymi. Warto im zaufać!

Etapy wdrożenia i certyfikacji ISO

Przygotowaliśmy do certyfikacji ISO ponad 400 organizacji, zarówno małych jak i dużych, produkcyjnych i usługowych, wielooddziałowych korporacji i pojedynczych lokalizacji. Duże doświadczenie naszych konsultantów gwarantuje skuteczne wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z międzynarodową normą. Jej nowa, jednolita struktura, wynikająca z Aneksu SL, wprowadza konieczność podejmowania działań odnoszących się do ryzyka i szans. Aby ułatwić wdrożenia przygotowaliśmy autorskie oprogramowanie usprawniające wykonanie analizy ryzyka – Certus Risk Analyzer.

Certyfikacja ISO to przede wszystkim zespół narzędzi i strategii przygotowanych z myślą o przedsiębiorstwach pragnących zadbać o swój dynamiczny, systematyczny i wieloletni rozwój. Jest więc częścią strategicznego planowania przyszłości przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zarówno czynników zewnętrznych mających wpływ na realizację założonych celów, jak i obowiązującego prawa. Sam proces certyfikacji ISO opiera się na wieloetapowym, stopniowym przystosowywaniu działalności do nowych norm – wdrażaniu ich w odpowiedniej kolejności, a tym samym budowaniu stabilnych podstaw dalszego rozwoju.

Kierując się naszym wieloletnim doświadczeniem proponujemy Państwu najkorzystniejszy, ramowy program wdrożenia systemu zarządzania, który za każdym razem dostosowujemy do potrzeb organizacji klienta.

Etap 1 – Diagnoza

Prowadzone przez konsultantów rozmowy pozwalają dokonać trafnego rozpoznania aktualnej struktury organizacyjnej organizacji. W trakcie wstępnej diagnozy sięgają oni również po dokumentację wewnętrzną oraz dokonują przeglądu funkcjonującego w danym czasie systemu zarządzania. Na tej podstawie są oni w stanie stwierdzić w jakim stopniu przedsiębiorstwo, już na wstępnej diagnozie, spełnia wymagania norm, a które obszary wymagałyby całkowitej reorganizacji.

Etap 2 – Szkolenie Kierownictwa organizacji

Podstawą funkcjonalności sprawnego systemu zarządzania jest zaangażowanie kierownictwa. Na podstawie przeprowadzonej w pierwszym etapie diagnozy, nasi konsultanci zapoznają kierownictwo ze słabymi oraz mocnymi punktami stosowanego przez nich systemu. Wskazują również na normy, które bezpośrednio wpłyną na pracę najwyższego kierownictwa.

Etap 3 – Szkolenie Pełnomocnika systemu zarządzania

Pełnomocnik systemu zarządzania odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu. W czasie trwania projektu jest osobą, która m.in. koordynuje prace przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu i rozpowszechnianiu dokumentacji systemu. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem będzie dbał o jej aktualizację, a dodatkowo przygotowywał i nadzorował przebieg audytów wewnętrznych. Szkolenie może być zrealizowane indywidualnie lub w ramach kursów otwartych. Dodatkowo dla pełnomocników przygotowaliśmy poradnik „Od wdrożenia do certyfikacji”.

Etap 4 – Szkolenie z metodyki analizy ryzyka

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami zarządzania ryzykiem, z metodyką analizy ryzyka. Trener zapewni formularze oraz metodykę szacowania ryzyka, które ułatwią i przyspieszą proces tworzenia analizy.

Etap 5 – Konsultacje przy opracowaniu analizy ryzyka

Punktem wyjścia do właściwej certyfikacji ISO, a dokładniej – do projektowania systemu zarządzania – jest dokładnie przeprowadzona analiza ryzyka. To dzięki niej wdrażane są rozmaite, starannie opracowane warianty postępowania z ryzykiem. Powstają również plany ciągłości działania – podstawa dalszego rozwoju firmy. Razem z przedstawicielami przedsiębiorstwa nasi konsultanci dokonują właściwej identyfikacji źródeł ryzyka – przy szczególnym uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań danego podmiotu.

Etap 6 – Konsultacje przy tworzeniu dokumentacji

Konsultanci, przy wsparciu ze strony członków grupy wdrożeniowej, dokonują uzupełniania dokumentacji systemowej o nowe elementy wymagane w systemie zarządzania. Wraz z oddelegowanymi do budowania systemu pracownikami organizacji zostanie sformułowana polityka systemu zarządzania. Konsultanci wspólnie z pracownikami wypracowują potrzebne formularze oparte na metodyce MERITUM, które ułatwią i przyspieszą proces tworzenia dokumentacji oraz samą certyfikację ISO.

Dokumentację przygotowują pracownicy organizacji lub – na życzenie klienta – konsultanci Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, uzgadniając ją z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

Etap 7 – Szkolenie Audytorów wewnętrznych

Natychmiast po opracowaniu dokumentacji dokonuje się sprawdzenia poprawności oraz stopnia zaawansowania działań certyfikacyjnych. Czuwają nad tym przeszkoleni i odpowiednio przygotowani pracownicy danej organizacji – tzw. audytorzy wewnętrzni.

Nasi eksperci, poprzez starannie przygotowany program szkoleń, przygotowują audytorów wewnętrznych do ich przyszłych zadań. Atutem naszych spotkań jest ich aktywizująca forma – instruktorzy bardzo często sięgają po ciekawe ćwiczenia oraz scenki audytowe, dzięki którym kursanci mają okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Wszystkie szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na zapoznanie uczestników z podejściem procesowym, mającym ogromne znaczenie przy ocenie systemu zarządzania. Po zakończonym kursie audytorzy uzyskują certyfikaty.

Przeprowadzamy nie tylko szkolenia w ramach indywidualnej współpracy. Proponujemy także kursy otwarte oraz szkolenia e-learningowe.

UWAGA: Ten etap nie musi być realizowany. Pomija się go wówczas, kiedy Klient nie dysponuje osobami, które w jego ocenie mogłyby pełnić funkcje audytora lub jeżeli już na początkowym etapie certyfikacji ISO podejmuje decyzję, iż będzie korzystał z usług audytorów zewnętrznych. W takich sytuacjach rolę audytora wewnętrznego przejmuje nasz konsultant.

Etap 8 – Wdrożenie systemu zarządzania

W fazie wdrożenia uprzednio przygotowana dokumentacja zostaje przekazana pracownikom. Niezwykle ważne jest również zadbanie o pełną świadomość funkcji, którą w danym systemie pełni każdy z pracowników. Sposób, w jaki wszystkie informacje zostają przekazane, zawsze jest dostosowywany indywidualnie. Może przyjąć postać spotkania, szkolenia wewnętrznego lub przekazanej pracownikom broszury. W ramach takiego wdrożenia przeprowadzany także szkolenia e-learningowe, dzięki którym certyfikacja ISO przybiera postać bardzo nowoczesnej strategii.

Na etapie wdrożenia dokonuje się także wstępnej oceny gotowości danego podmiotu do dalszych procesów certyfikacji ISO.

Etap 9 – Zgłoszenie gotowości do certyfikacji – przegląd zarządzania

Ostatnim etapem wdrożenia jest przeprowadzenie Przeglądu zarządzania. Jest to spotkanie Pełnomocnika ds. systemu i kierownictwa pod przewodnictwem osoby zarządzającej organizacją. W spotkaniu przeważnie uczestniczy konsultant pomagając w sprawnym i zgodnym z wymaganiami normy jego przeprowadzeniu. Po zakończeniu konsultant pomaga w przygotowaniu Raportu z przeglądu zarządzania.

Etap 10 – Certyfikacja

Etap ten realizowany jest przez wybraną jednostkę certyfikującą – pomagamy w jej wyborze. Podczas audytu nie pozostawiamy Klientów bez opieki!

Etap 11 – Serwisowanie systemu zarządzania

Po otrzymaniu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi normami nie zostawiamy naszych klientów samych. Na życzenie pomagamy w utrzymaniu systemu zarządzania: dokonujemy przeglądu analizy ryzyka, szkolimy, audytujemy, przeprowadzamy przegląd systemu przed audytami nadzoru. Nasi konsultanci odpowiadają na każdy telefon i mail od klienta!

Podsumowanie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie budować dopasowane systemy usprawniające zarządzanie – całkowicie odpowiadające potrzebom danego podmiotu. Naszą największą siłą są wykwalifikowani konsultanci oraz trenerzy otwarci na różnorodne metody przekazywania wiedzy. To również oni – nasi eksperci – czuwają nad prawidłowym wdrożeniem planowanych zmian. Współpraca z nimi z pewnością okaże się sukcesem. Są to ludzie o kompetencjach audytorów wiodących i wewnętrznych, od wielu lat realizujący efektywną współpracę z jednostkami certyfikującymi. Warto im zaufać!

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl