NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 22301:2019 ONLINE

Termin szkolenia:

8-9 lipca 2024

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji Pełnomocnika na etapie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. Omawiane są etapy i sposoby skutecznego wdrożenia systemu. Zajęcia prowadzone na bazie studium przypadku pozwalają samodzielnie prześledzić i przeanalizować przykładowe wdrożenie systemu.

Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu, opracowują pytania audytowe, biorą udział w audytach szkoleniowych. Ćwiczą interpretację wymagań normy, identyfikację niezgodności, wyznaczanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dodatkowo są prezentowane podstawy komunikacji niewerbalnej oraz elementy socjotechniki audytowej.

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.

Uczestnicy szkolenia interpretują wymagania normy oraz wskazują przykładowe sposoby ich realizacji w praktyce.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 22301:2019 (BS 25999), w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Kto jest adresatem szkolenia:

Kandydaci na Pełnomocników ds. systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (BS 25999) oraz na Audytorów wewnętrznych systemu.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 2. Zasady systemu zarządzania.
 3. Podejście procesowe.
 4. Omówienie wymagań normy ISO 22301:2019 (BS 25999).
 5. Praca z normą.
 6. Analiza BIA (Business Impact Analysis).
 7. Analiza ryzyka.
 8. Zasady dokumentowania procesów.
 9. Strategia i ciągłość działania.
 10. Dokumentacja systemu.
 11. Plany ciągłości działania.
 12. Warsztaty.

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na Audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.

Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.

Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

 1. Plan i program audytu – warsztaty.
 2. Przygotowanie do audytu.
 3. Zasady układania pytań – warsztat: opracowanie listy pytań audytowych.
 4. Przeprowadzenie audytu.
 5. Przebieg audytu.
 6. Metody zbierania informacji.
 7. Podstawy komunikacji.
 8. Relacja Audytor – Audytowany i ich zachowania.
 9. Zniekształcenia komunikacji.
 10. Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 11. Warsztat: przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 12. Zakończenie audytu.
 13. Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 14. Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 15. Najczęściej popełniane błędy.

BLOK 3 – rola Pełnomocnik ds. systemu zarządzania ciągłością działania

 1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. ciągłości działania, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 2. Proces doskonalenia.
 3. Działania korygujące i zapobiegawcze.
 4. Przegląd zarządzania.
 5. Rola Pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania ciągłością działania.
 6. Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 7. Wybór jednostki certyfikującej.
 8. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
 9. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 100 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 22301:2019 ONLINE

Termin szkolenia:

8-9 lipca 2024

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji Pełnomocnika na etapie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. Omawiane są etapy i sposoby skutecznego wdrożenia systemu. Zajęcia prowadzone na bazie studium przypadku pozwalają samodzielnie prześledzić i przeanalizować przykładowe wdrożenie systemu.

Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu, opracowują pytania audytowe, biorą udział w audytach szkoleniowych. Ćwiczą interpretację wymagań normy, identyfikację niezgodności, wyznaczanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dodatkowo są prezentowane podstawy komunikacji niewerbalnej oraz elementy socjotechniki audytowej.

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.

Uczestnicy szkolenia interpretują wymagania normy oraz wskazują przykładowe sposoby ich realizacji w praktyce.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 22301:2019 (BS 25999), w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Kto jest adresatem szkolenia:

Kandydaci na Pełnomocników ds. systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (BS 25999) oraz na Audytorów wewnętrznych systemu.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 2. Zasady systemu zarządzania.
 3. Podejście procesowe.
 4. Omówienie wymagań normy ISO 22301:2019 (BS 25999).
 5. Praca z normą.
 6. Analiza BIA (Business Impact Analysis).
 7. Analiza ryzyka.
 8. Zasady dokumentowania procesów.
 9. Strategia i ciągłość działania.
 10. Dokumentacja systemu.
 11. Plany ciągłości działania.
 12. Warsztaty.

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na Audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.

Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.

Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

 1. Plan i program audytu – warsztaty.
 2. Przygotowanie do audytu.
 3. Zasady układania pytań – warsztat: opracowanie listy pytań audytowych.
 4. Przeprowadzenie audytu.
 5. Przebieg audytu.
 6. Metody zbierania informacji.
 7. Podstawy komunikacji.
 8. Relacja Audytor – Audytowany i ich zachowania.
 9. Zniekształcenia komunikacji.
 10. Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 11. Warsztat: przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 12. Zakończenie audytu.
 13. Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 14. Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 15. Najczęściej popełniane błędy.

BLOK 3 – rola Pełnomocnik ds. systemu zarządzania ciągłością działania

 1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. ciągłości działania, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 2. Proces doskonalenia.
 3. Działania korygujące i zapobiegawcze.
 4. Przegląd zarządzania.
 5. Rola Pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania ciągłością działania.
 6. Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 7. Wybór jednostki certyfikującej.
 8. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
 9. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 100 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl